ΙΧ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τnν έκδοση πιστοποιητικού για τη μη φορολόγηση συναλλαγματικών τραπεζικών λογαριασμών στnν Ελλάδα

1. Διαβατήριο και άδεια παραμονήs (permis de séjour).