ΧΙ. ΣTPATOΛOΓIKA ΘΕΜΑΤΑ

Α. Κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 28ης Φεβρουαρίου του έτους κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου καταγωγής τους, το Δελτίο Απογραφής το οποίο προμηθεύονται από το Γενικό Προξενείο, προσκομίζοντας μία βεβαίωση κατοικίας από το βελγικό Δήμο (Commune).

( δηλαδή π.χ. όσοι γεννήθηκαν το έτος 1984 συμπληρώνουν το δελτίο απογραφής κατά το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου του έτους 2002 )

Β. Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και αφού επικοινωνήσουν με το στρατολογικό τους γραφείο, για να πληροφορηθούν την ημερομηνία κλήσης της κλάσης τους, οι στρατεύσιμοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού (για τη στρατολογία μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού θεωρούνται όσοι κατοικούσαν στο εξωτερικό από τη γέννησή τους ή από την 1η Ιανουαρίου του έτους που συμπλήρωσαν το δέκατο και άρχισαν να διανύουν το 11ο έτος της ηλικίας τους και παρέμειναν στο εξωτερικό μέχρι την ενηλικίωσή τους, τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονεις τους ή ο γονεας που ασκουσε τη γονικη μεριμνα σε περίπτωση διαζυγίoυ) πρέπει να παρουσιασθούν στο Γενικό Προξενείο Βρυξελλών προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση . Καταθέτοντας το πιστοποιητικό αυτό στο Στρατολογικό γραφείο του τόπου καταγωγής τους, και εφόσον γίνει δεκτό, οι στρατεύσιμοι λαμβάνουν από το στρατολογικό γραφείο το πιστοποιητικό εξαίρεσής τους από τις προσκλήσεις για στράτευση (πιστοποιητικό Τύπου Β, ή έντυπο οδηγιών για στρατεύσιμους που εξ;ιρέθηκαν ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ). Η εξαίρεση αυτή τους επιτρέπει να παραμένουν στην Ελλάδα για διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι μήνες το χρόνο ( το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί μέχρι δώδεκα εκπαιδευτικά έτη και μόνο για λόγους σπουδών).
Οι στρατεύσιμοι που έχουν εξαιρεθεί ως μόνιμοι κάτοικοι εςωτερικού, υποχρεούνται να διακόψουν την εξαίρεσή τους και να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία εξι μηνών , σε περίητωση που εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Η εξαίρεση των μονίμων κατοίκων εξωτερικού, από τις προσκλήσεις για στράτευση είναι αορίστου χρόνου και μπορεί να διακοπεί μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς εκπλήρωση εξάμηνης στρατιωτικήs θητείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά νια τον έκδοση πιστοποιητικού κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση.

1. Πιστοποιητικά φοίτησης που καλύπτουν την περίοδο από το 10ο έτος της ηλικίας του στρατευσίμου μέχρι την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του πιστοποιητικού .
2. Πιστοποιητικο κατοικιας και οικογενειακης καταστασης του στρατευσίμου από τον βελγικό Δήμο, με ιστορικό διευθύνσεων (certificat de composition de ménage avec historique des adresses).
3. Διαβατήριο ενδιαφερομένου
4. Διαβατήρια γονέων ενδιαφερομένου.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν σπουδάζει, πρεπει να προσκομίσει στο Προξενείο βεβαίωση εργασίας και ατομικής εγγραφής του σε ;σφ;λιστικό φορέ; του Βελγίου. Ολη η χρονική περίοδος από την ηλικία των 10 ετών εώς την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, πρέπει να καλύπτεται με διαδοχικά δικαιολογητικά.