ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την επωνυμία : «Ελληνική Κοινότητα Σαρλερουά και Πeριχώρων».

Άρθρο 2

Έδρα 

Το Σωματείο εδρεύει στο Σαρλερουά. Η διεύθυνση ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Η παρούσα διεύθυνση «Οδός Ομέρ Λεφέβρε, 40 – 6000 ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ» - «rue Omer Lefevre, 40 – 6000 CHARLEROI».

Άρθρο 3

Σφραγίδα

Η σφραγίδα του Σωματείου απεικονίζει φανό ανθρακωρύχου κοσμημένη με την ελληνική και βελγική σημαία και περιτρυγισμένη με την επιγραφή «Ελληνική Κοινότητα Σαρλερουά και Περιχώρων» στα ελληνικά και γαλλικά.

Άρθρο 4

Σκοποί

1. Στόχοι της Κοινότητας είναι η με κάθε τρόπο προώθηση των πάσης φύσεως αιτημάτων των Ελλήνων της περιοχής της, η ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας καθώς και η συντήρηση και καλλιέργεια της πολιτιστικής τους ταυτότητας και των δεσμών τους τόσο με την Ελλάδα όσο και με τη χώρα όπου ζουν.

2. Η Κοινότητα εκπροσωπεί τα μέλη την ενώπιον κάθε ελληνικής, βελγικής ή άλλης πολιτικής, διοικητικής, θρησκευτικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. Φροντίζει για την επαφή και επικοινωνία των Ελλήνων της μείζονος περιοχής του Σαρλερουά. Ενδεχόμενη επέκταση της περιοχής που καλύπτει η Ελληνική Κοινότητα του Σαρλερουά μπορεί να συναποφασιστεί από την Κοινότητα και την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου.

4. Ιδιαίτερο μέλημα της Ελληνικής Κοινότητα του Σαρλερουά είναι η διατήρηση και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που αποτελεί μέσο για τη σύνδεση των Ελλήνων μεταξύ τους και ιδιαίτερα για την επαφή της νέας γενιάς με την πατρίδα.

5. Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Κοινότητα μπορεί να ιδρύει λέσχες, σχολεία και να διοργανώνει ή να συμμετέχει σε διαλέξεις, εκθέσεις, εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικούς, μορφωτικούς και ψυχαγωγικούς ομίλους και άλλες εκδηλώσεις.

6. Η Ελληνική Κοινότητα του Σαρλερουά συμμετέχει στην Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου και επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων με συνδικάτα, σωματεία, συλλόγους και άλλους φορείς για την προώθηση των στόχων της. Ιδιαίτερα επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασίας με μαζικούς φορείς Ελλήνων μεταναστών σε άλλες χώρες.

Άρθρο 5

Μέλη

Τα μέλη της Κοινότητας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

1. Τακτικά μέλη γίνονται όσοι είναι ελληνικής υπηκοότητας ή καταγωγής, έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους και κατοικούν μόνιμα στην περιοχή που καθορίζεται με βάση το άρθρο 4.3, γεγονός που μπορούν να αποδείξουν με βάση κάποιο δημόσιο έγγραφο, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο με καταβολή της συνδρομής. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου καταγραφής των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση άρνησης του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να γίνει προσφυγή στην γενική συνέλευση για την εγγραφή.

2. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου άτομα που προσέφεραν ή προσφέρουν στην Κοινότητα υπηρεσίες υλικές ή ηθικές για την πραγματοποίηση των στόχων της, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Σε περίπτωση αντιδικίας για την εγγραφή επίτιμων μελών, το θέμα τίθεται στη γενική συνέλευση. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους στη γενική συνέλευση, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής.

Άρθρο 6

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

1. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γ.Σ., τις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να εκλέγεται και να συμμετέχει σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις της Κοινότητας.

2. Τα μέλη υποχρεούνται κάθε δύο χρόνια να καταβάλλουν τη συνδρομή τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 7

Απώλεια ιδιότητας μέλους

1. Η ιδιότητα μέλους χάνεται λόγω :

 1. Θανάτου
 2. Άρνησης καταβολής της συνδρομής
 3. Διαγραφής.
2. Η διαγραφή επέρχεται λόγω ανοιχτής αντιπαράθεσης με τους στόχους και τις δραστηριότητες της Κοινότητας και κατάφορης παραβίασης του καταστατικού της.

3. Η διαγραφή αποφασίζεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το υπό διαγραφή μέλος. Ο διαγραφείς έχει δικαίωμα προσφυγής στην επόμενη μετά τη διαγραφή του Γ.Σ., η οποία είναι υποχρεωμένη να εγγράψει την προσφυγή του στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 8

Πόροι της Κοινότητας

Πόροι της Κοινότητας είναι :

 1. Οι συνδρομές των μελών.
 2. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 3. Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις της Κοινότητας.
 4. Οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έσοδο.
Άρθρο 9

Όργανα της Κοινότητας

Όργανα της Κοινότητας είναι :

 1. Η γενική συνέλευση.
 2. Το διοικητικό συμβούλιο.
 3. Η εξελεγκτική επιτροπή.
Άρθρο 10

Γενική συνέλευση

 1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Κοινότητας. Συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και έκτακτα από το Δ.Σ. ή με αίτηση του Ό των μελών της Κοινότητας. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις και υπογραφές των αιτούντων και τα θέματα που προτείνουν να συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Δ.Σ. υποχρεούνται να συγκαλέσει την έκτατη Γ.Σ. μέσα σε 20 μέρες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης από το Δ.Σ.
 2. Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να γνωστοποιείται στους Έλληνες με κάθε πρόσφορο μέσο (ανάρτηση της ανακοίνωσης σε δημόσιους χώρους όπου συχνάζουν Έλληνες, μετάδοση από ελληνόφωνες ραδιοφωνικές εκπομπές κλπ.). Η ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης και να υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα.
 3. H Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν τα μισά συν ένα τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε δύο εβδομάδες νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η νέα Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/5 των μελών. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά μία ώρα, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/10 των μελών.
 4. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν το καταστατικό απαιτεί ειδική πλειοψηφία. Η ψηφοφορία γίνεται δι' ανατάσεως της χειρός, εκτός αν το 1/6 των παρόντων ζητήσει μυστική ψηφοφορία.
 5. Στην έναρξη των εργασιών η Γ.Σ. εκλέγει με απλή αναλογική τριμελές προεδρείο, από μέλη που δεν ανήκουν στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε., για να διευθύνει τις εργασίες της.
 6. Η Γ.Σ. εγκρίνει την ημερήσια διάταξη, προτάσεις για την οποία μπορούν να τεθούν από οποιοδήποτε μέλος.
Άρθρο 11

Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης

1. Στις αρμοδιότητες της Γ.Σ. ανήκουν ιδιαίτερα :

 1. Αποδοχή ή απόρριψη του απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 2. Έγκριση ή απόρριψη του προϋπολογισμού.
 3. Εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής.
 4. Εκλογή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 5. Τροποποίηση του καταστατικού.
 6. Προσδιορισμός της συνδρομής των μελών.
2. Η Γ.Σ. αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή της έχει αποδοθεί σαν αρμοδιότητα σε άλλο άρθρο του καταστατικού.

Άρθρο 12

Πρόταση μομφής

 1. Μπορεί να κατατεθεί πρόταση μομφής κατά του Δ.Σ. για πράξεις ή παραλείψεις του από 20 τουλάχιστον τακτικά μέλη κατά τη διάρκεια του Γ.Σ.
 2. Για να επιληφθεί η Γ.Σ. της πρότασης μομφής, απαιτείται απαρτία του 50 % συν ένα των τακτικών μελών και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
 3. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης μομφής από τη Γ.Σ., το Δ.Σ. παραιτείται. Εκλέγεται προσωρινό Δ.Σ. το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκαλέσει εκλογική Γ.Σ. σε 40 μέρες όπως ορίζεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 13

Διοικητικό συμβούλιο

 1. Η Κοινότητα διοικείται από 9 μελές Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται για 2 χρονιά με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 21 και επόμενα.
 2. Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδρίασεις θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται, με απόφαση του Δ.Σ. από τον επόμενο αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του. Η έδρα διαδικασία αντικατάστασης εφαρμόζεται και στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Δ.Σ.
 3. Αν το Δ.Σ. στερηθεί το 1/3 των μελών του, αφού χρησιμοποιηθούν και οι αναπληρωματικοί, τότε το Δ.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά μέσα σε 45 μέρες έκτατη Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Άρθρο 14

 1. Το εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα σε διάστημα 7 ημερών από τις εκλογές με πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους συμβούλου.
 2. Αν δεν συγκαλέσει το Δ.Σ., ο πρώτος πλειοψηφήσας σύμβουλος, αναλαμβάνουν την ευθύνη σύγκλησής του 3 μέλη του εκλεγμένου Δ.Σ.
 3. Στην πρώτη του συνεδρίαση, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία πρόεδρο, γενικό γραμματέα αναπληρωτή γενικό γραμματέα και ταμία.
Άρθρο 15

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτατα όποτε χρειαστεί ή όταν το ζητήσουν 3 μέλη του με γραπτή αίτησή τους προς τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του που πρέπει να αναφέρει τα θέματα της ημερήσια διάταξης.
 2. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές στα μέλη της Κοινότητας, τα οποία όμως δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 5 μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Κοινότητα.
 2. Διαχειρίζεται την περιουσία της Κοινότητας και εγκρίνει τις δαπάνες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στον εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. προϋπολογισμό. Για δαπάνες που υπερβαίνουν το 20 % του προϋπολογισμού απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας του Δ.Σ., συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ.
 3. Συντάσσει με ευθύνη του γενικού γραμματέα και του ταμία τον απολογισμό δράσης του και τον προϋπολογισμό και τον υποβάλλει για έγκριση στην Γ.Σ.
 4. Συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
 5. Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο συλλογικά για κάθε πράξη του απέναντι στη Γ.Σ.
 6. Για την προώθηση των σκοπών της Κοινότητας και για την καλύτερη λειτουργία της, το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτήσει επιτροπές από μέλη της Κοινότητας που λειτουργούν υπό την ευθύνη του.

Άρθρο 17

Καθήκοντα – αρμοδιότητες του προέδρου

 1. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Κοινότητα σε κάθε αρχή και σ' οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 2. Σε συνεργασία με τον γενικό γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. με βάση τις διατάξεις του καταστατικού.
 3. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.
 4. Δεσμεύει με την υπογραφή του την Κοινότητα. Για θέματα που θεωρούνται ιδιαιτέρας σημασίας, πρέπει να έχει προηγουμένως την έγκριση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτήσει έγγραφα ένα μέλος της Κοινότητας που θα μπορεί για ορισμένες πράξεις να τη δεσμεύει με την υπογραφή του.
 5. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος. Με απόφαση του Δ.Σ. ανατίθενται επίσης στον αντιπρόεδρο αρμοδιότητες ή ειδικά καθήκοντα για την ελάφρυνση των υποχρεώσεων του προέδρου.

Άρθρο 18

Καθήκοντα – αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα

 1. Φροντίζει για την κανονική λειτουργία των γραφείων της Κοινότητας, καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και διεξάγει την αλληλογραφία.
 2. Τηρεί το βιβλίο καταγραφής των μελών, φυλάσσει τη σφραγίδα της Κοινότητας και τηρεί το αρχείο της.
 3. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του, τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας.

Άρθρο 19

Καθήκοντα – αρμοδιότητες ταμία

 1. Ο ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της Κοινότητας, τηρεί τα οικονομικά βιβλία, εισπράττει και κάνει τις λοιπές εισπράξεις και πληρωμές βάσει ενταλμάτων στο όνομα της Κοινότητας και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.
 2. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τον πρόεδρο.
 3. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε τράπεζα επιλογής του Δ.Σ. στο όνομα της Κοινότητας κάθε ποσό πάνω από 20 000 ΒΦ, που μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γ.Σ.
 4. Όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 20

Εξελεγκτική επιτροπή

 1. Η Ε.Ε. είναι τριμελής. Εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. από μέλη της Κοινότητας που δεν είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και για θητεία ισόχρονη με το Δ.Σ. Σε περίπτωση έκτακτης εκλογής Δ.Σ. ανανεώνεται και η Ε.Ε. Η Ε.Ε. συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή του προέδρου της.
 2. Συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου της ή μετά από αίτηση του Δ.Σ. το λιγότερο μια φορά το χρόνο. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, το διαφωνών μέλος συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.
 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικών ανωμαλιών, η Ε.Ε. συντάσσει σχετική έκθεση που την υποβάλλει στο Δ.Σ. Σε περίπτωση μη επίλυσης του ζητήματος στα πλαίσια του Δ.Σ., το Δ.Σ. με πρωτοβουλία του ή με αίτημα της Ε.Ε. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ.

Άρθρο 21

Αρχαιρεσίες

 1. Κάθε 2 χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
 2. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 και έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητα 10 τουλάχιστον μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες στον πρόεδρο ή τον γενικό γραμματέα.
 3. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν επίσης μόνο τα τακτικά μέλη που πληρούν τους όρους του άρθρου 5.

Άρθρο 22

Εφορευτική επιτροπή

Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ανάταση του χεριού εφορευτική επιτροπή από μέλη μη υποψήφια. Στην Ε.Ε. εκπροσωπούνται όλες οι υποψήφιες παρατάξεις. Η Ε.Ε. προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές και κάνει τη διαλογή των ψήφων ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα.

Άρθρο 23

Εκλογικό σύστημα

 1. Η ανάδειξη των αιρετών οργάνων της Κοινότητας γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχουν συνδυασμοί, σχηματίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλους τους υποψήφιους και θεωρούνται εκλεγμένοι οι 9 πρώτοι πλειοψηφήσαντες υποψήφιοι. Αν οι υποψήφιοι κατεβαίνουν σε συνδυασμούς, τότε εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής με την παρακάτω διαδικασία.
 2. Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού περιλαμβάνει τους υποψήφιους για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. κατ' αλφαβητική σειρά. Τα ψηφοδέλτια σφραγίζονται και υπογράφονται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ένα μόνο συνδυασμό.
 3. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται τόσοι όσοι είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού των εγκύρων, μετά από αφαίρεση των εγκύρων λευκών, ψηφοδελτίων των συνδυασμών δια του εκλογικού μέτρου.
 4. Το εκλογικό μέτρο βγαίνει αν διαιρεθεί ο αριθμός των εγκύρως ψηφισάντων δια του αριθμού των μελών του Δ.Σ.
 5. Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. από την πρώτη κατανομή, η Ε.Ε. προχωράει σε δεύτερη κατανομή ανάλογα με τα υπόλοιπα κάθε συνδυασμού που προκύπτουν από τη διαίρεση με το εκλογικό μέτρο και με συμμετοχή των συνδυασμών που κατά την πρώτη κατανομή δεν συμπλήρωσαν το εκλογικό μέτρο.
 6. Σε περίπτωση ίσου αριθμού υπολοίπων η αδιάθετη έδρα καταλαμβάνεται από τον συνδυασμού που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων εκτός αν ο συνδυασμός με το μικρότερο ποσοστό ψήφων δεν εκπροσωπείται καθόλου στο Δ.Σ.

Άρθρο 24

Τροποποίηση καταστατικού

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απαρτία του 50 % συν ένα των τακτοποιημένων σύμφωνα με το άρθρο 5 μελών και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Η πρόταση υποβάλλεται από το Δ.Σ. ή το 1/10 των τακτικών μελών της Κοινότητας με γραπτή τους προς το Δ.Σ. η οποία και αναγράφει τα άρθρα που προτείνουν να τροποποιηθούν, καθώς και το περιεχόμενο των άρθρων που προτείνουν. Το Δ.Σ. εισάγει το θέμα, σε κάθε περίπτωση, στην επόμενη Γ.Σ. ή σε έκτακτη καταστατική συνέλευση.

Άρθρο 25

Διάρκεια

Η διάρκεια της Κοινότητας είναι απεριόριστη. Διαλύεται μόνο με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας βελγικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση διάλυσής της, τα μέλη της θα αποφασίσουν που διατεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία.

Άρθρο 26

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία για τις Α.S.B.L.

Άρθρο 27

Σε περίπτωση ασυμφωνίας του ελληνικού και του γαλλικού κειμένου του καταστατικού, το ελληνικό κείμενο θα λαμβάνεται υπόψη για τις σχέσεις μεταξύ των μελών.