Ιστορία
Καταστατικό
Σύνθεση Δ.Σ
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις 16-10-02
Διευθύνσεις 20-9-02
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Ελληνική μουσική
Μικρές αγγελίες
Ελληνικό σχολείο
Λογισμικό
Φωτογραφίες
Μαθήματα Ελληνικών
Ελληνες επαγγελματίες
Κωμικά
Συνταγές
Σπίτι
Πληροφορική
Τι λέει ο τύπος για μας
Εκκλησία

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Bρυξέλλες, 16.10.2002 Α.Π.:Φ. 520/81/ ΑΣ 1183


θΕΜΑ: Διαβίβαση Προκηρυξεων .

'Εχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι με την υπ'αριθ Φ.453/ ΑΔ 510168/14.12.2001 Απόφαση ΥΕΘΑ προκηρύσσεται διαγωνισμόs για την κατάταξη σαράντα πέντε (45) Ανθυποσμηναγών σιην Πολεμική Αεροπορία πτυχιούχων ΑΕΙ ήτοι: οκτώ (8) Οικονομικών, δεκαπέντε (15) Εψοδιαστών, δώδεκα (12) Διοικητικών και δέκα (10) Μετεωρολόγων.

Eπίσης το Υπουργείο Eθνικήs Aμύνηs με βάση το Νόμο 2936/2001 προκηρύσσει την κατάταξη δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα (2849) Επαγγελματιών Οπλιτών (ανδρών) στο Στρατό Ξηράs.


.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ AMYNAΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ/2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ" ΣTHN Υπ' αριθμ.106/2002 ΕΔΥΕΘΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Με βάση το Νόμο 2936 /2001 το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης προκηρύσσει την κατάταξη δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα (2.849} Επαγγελματιών Οπλιτών (ανδρών} στο Στρατ6 Ξηράς. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν 'Ελληνες πολίτες ανεξάρτητα αν εκπλήρωσαν ή όχι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν στις 'Ενοπλες Δυνάμεις τη θητείΙα τους εφόσον έχουν τις γραμματικές γνώσεις που αναγράφονται για κάθε ειδικότητα στην προκήρυξη και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 28° έτος κατά το έτος κατάταξής τους στις 'Ενοπλες Δυνάμεις (Γεννηθέντες από 1-1-1975 μέχρι 31-12-1984).
  2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την 28 Νοεμβρίου 2002, οι μεν ιδιώτες στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου διαμονής τους, οι δε υπηρετούντες στις Μονάδες τους.
  3. Αυτοί που θα καταταγούν θα φέρουν το βαθμό του Στρατιώτη και θα παίρνουν το μισθό του Λοχία μη Παραγωγικών Σχολών. Θα προαχθούν σε Δεκανείς με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ και με τη συμπλήρωση δύο ετών υπηρεσίας όσοι δεν είχαν καταταγεί για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Όσοι απολύονται μετά την ευδόκιμη συμπλήρωση της αρχικώς αναληφθείσας επταετούς υποχρέωσης παίρνουν εφάπαξ αποζημίωση ίση με το διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επιί τις αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνουν κατά τήν απόλυσή τους.
  4. . Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι από τους Επαγγελματίες Οπλίτες επιθυμούν, μπορούν να μονιμοποιηθούν με τό βαθμό που φέρουν εφόσον κριθούν κατάλληλοι, μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, εξελισσόμενοι μέχρι το βαθμό του Αρχιλοχία και μισθολογικά μέχρι τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του Αντισυνταγματάρχη και Ταγματάρχη με τη συμπλήρωση τριάντα ενός (31} ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας.
  5. . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορlες από τα κατά τόπους Στρατολογικό Γραφεία της Χώρας, τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και λοιπές Στρατιωτικές Αρχές.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος Βασίλειος Καλαμπούκας
Διευθυντής

Λγός (Σ} Οικονομlδης Δημήτριος
Τμχης 20υ Τμ./ΔΣΛ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 20 Σεπ, 2002

ΠAPAPTHMA "ΙΙΔ"
ΣΤΗΝ ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ 185/2002

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.453/ΑΔ 510168/14-12-01 Απόφαση ΥΕΘΑ προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη σαράντα πέντε (45) συνολικά Ανθυποσμηναγών στην Πολεμική Αεροπορία, πτυχιούχων ΑΕΙ, ήτοι:
    οκτώ (8) Οικονομικών, δεκαπέντε (15) Εφοδιαστών, δώδεκα (12) Διοικητικών και δέκα (10) Μετεωρολόγων.

2, Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις σε μαθήματα που καθορίζονται στην προκήρυξη. Στις γραπτές εξετάσεις λαμβάνουν μέρος μόνο όσοι έχσυν ψυχομετρική, υγειονομική και φυσική κατάσταση κατάλληλη για Μόνιμο Αξιωματικό της ΠΑ.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ιδιώτες:, στρατευμένοι που υπηρετούν την θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και εν ενεργεία στρατιωτικοί των τριών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων εφόσον πληρούν κατά περίπτωση τα προσόντα και τις προυποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Ως στρατιωτικοί νοούνται οι Ανθυπασπιστές, οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, οι εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης , οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, βαθμών Υποσμηνία έως Αρχισμηνία και αντιστοίχων του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικόύ Ναuτικού καθώς και οι Επαγγελματίες Οπλίτες της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στρατoύ Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι έχουν δίκαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο ειδικότητα .

4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα γενικά και κατά ειδικότητα τυπικά προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, να μην έχουν συμπληρώσει το 28° έτος της ηλικίας τους, γεννηθέντες το έτος 197 4 και μεταγενέστερα. Για τον υπολογισμό της ηλικίας , ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

5. Δικαιολογητικά υποβάλλονται έως. και 15/11/2002 από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή νομίμους εκπροσώπους αυτών στις εξής Μονάδες - Υπηρεσίες:
Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Α7) Αεροδρόμιο Δεκέλειας - Αττική. Γραφείο Ενημέρωσσης Κοινού ΥΕΘΑ Σόλωνος 34, Αθήνα. Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Βασιλέως Γεωργίου 1, ΘεσσαλονΙκη. 126 Σμηναρχία Μάχης/ΤμήμαΣτρατιωτικού προσωπικού Ιράκλειο, Κρήτη.

6, Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό παρέχονται στο Γρqφείο Ενημέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ . (Σόλωνος 34, Αθήνα τηλ. 0103630360 και 0103630076), στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (τηλ. 0108191721 - 0108191722), στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού ΥΕΘΑ Θεσσαλονίκης ( Βασιλέως Γ εωργίου 1, Θεσσαλονίκη τηλ. 1310850060 ), στην 126 Σμηναρχία Μάχης/Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού, Ηράκλειο, Κρήτη (τηλ.
0810275021), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΑ στο INTERNET www.haf.gr και στην αντίστοιχη του ΥΕΘΑ www..mod.gr.

Σμχος (1) Γεωρ. Κατσανάκης
ΔντήςΔ1

Ακριβές αντίγραφο

Ανθστής (ΥΣΛ) Ε. Σιάφου
Γραμματέας ΓΕΑ/Δ 1