Ιστορία
Καταστατικό
Σύνθεση Δ.Σ
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις 24-9-02
Διευθύνσεις 20-9-02
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Ελληνική μουσική
Μικρές αγγελίες
Ελληνικό σχολείο
Λογισμικό
Φωτογραφίες
Μαθήματα Ελληνικών
Ελληνες επαγγελματίες
Κωμικά
Συνταγές
Σπίτι
Πληροφορική
Τι λέει ο τύπος για μας
Εκκλησία

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤHΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Βρυξέλλες 20-09-2002
Α.Π. : Φ 520/75/ΑΣ 1090

ΘΕΜΑ : ' Προκήρυξη διαγωνισμού ΥΠ.ΕΞ για πλήρωση (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του εισηγητή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία '

Σας στέλνουμε, συνημμενωs, την υπ' αριθ. Π15-18572/ΑΣ8068/9.9.2002 προκήρυξη διαγωνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά των προσηρτημένων εντύπων που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για την πλήρωση (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του εισηγητή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του ΥΠΕΞ, Τμήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου με την θερμή παράκληση όπως μεριμνήσετε για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοηοίησή της στην Ομογένεια.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τον ως άνω διαγωνισμό ο οποίος θα διεξαχθεί στις 11.11.2002, λήγει την Tρίτη 22 Οκτωμβρίου 2002, καθώς και ότι τα έντυπα αιτήσεων-υπευθύνων δηλώσεων μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή προς το Υπουργειο Εξωτερικών, ΣΤ1 Δ/νση Προσωπικού (για το Διαγωνισμό της Ε.Ν.Υ.), Ακαδημίας 1, 10027 Αθήνα.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,

Ο Γενικός Πρόξενος

Νικόλαος Παν. Κοτροκόης


Σημείωση Κοινότητας : Επειδή η ανακοίνωση αυτή είναι πολυσέλιδη, όσοι συμπατριώτες επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται είτε στο Ελληνικό Προξενείο - τηλέφωνο 02-6465535 - είτε στην Κοινότητα στο 071-488081

Email : grece@brutele.be, hellas@brutele.be

Copyright 2002: Communaute Hellenique de Charleroi - Ελληνική κοινότητα του Charleroi