ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Bρuξέλλεs, 15.07 .2002

Α.Π.:Φ. 520/68/Α'Σ 907

θΕΜΑ: Μετεγγραφή φοιτητών από Πανεπιοτήμια τοu Εξωτερικού

Σας στέλνουμε, συνημμένως, αντίγραφο ενημερωτικού φυλλαδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την μετεγγραφή φοιτητών από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού για το ακαδημαικό έτος 2002-2003.

Παρακαλω για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποiηση του παραπάνω φυλλαδίου στην Ομογένεια.

Με τιμή,

Νικόλαος Παν. Κοτροκόης
Σύμβουλος Πρεσβείας Α ,


Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δ/νση σπουδών και φοιτητικής μέριμνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Για τις μετεγγραφές φοιτητών
από πανεπιστήμια του εξωτερικού
για το ακαδημαικό έτος 2002-2003

Μετεγγραφές φοιτητών από ισότιμες και ομοταγείς σχολές ή τμήματα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού σε αντίστοιχα τμήματα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού πλην της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα) και του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιτρέπονται ΜΟΝΟ μετά από εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα στο πέμπτο (5ο) εξάμηνο σπουδών και σε ποσοστό 10% επί του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων κατά τμήμα υποδοχής (άρθρο 19 του ν. 2327/95 Α΄156)

Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι πολύτεκνοι φοιτητές και τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών (άρθρο 33 του ν. 2009/92 Α' 18), οι οποίοι μετεγγράφονται στο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εφόσον πάρουν μέρος στις εξετάσεις και συγκεντρώσουν την απαιτούμενη συνολική και αναλυτική κατά μάθημα βαθμολογική βάση (δηλαδή συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες σε κλίμακα 1-60 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάτω από δέκα (10) μονάδες σε δύο από τα τρία μαθήματα ή κάτω από πέντε (5) μονάδες σε ένα από τα τρια μαθήματα, σε κλίμακα (1-20).


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις μετεγγραφών έχουν Έλληνες υπήκοοι καθώς επίσης και Έλληνες το γένος, που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να υποβάλλουν και πιστοποιητικό δημόσιας αρχής για την καταγωγή τους (άρθρο 27 ν. 2009/92 Α΄ 18).

Προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις για μετεγγραφή είναι η επιτυχής εξέταση του ενδιαφερομένου στο σύνολο των μαθημάτων των τεσσάρων (4) πρώτων εξαμήνων ή των δύο (2) πρώτων ετών του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο αριθμό μαθημάτων εφόσον ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα σπουδών στο Α.Ε.Ι. προέλευσης

Οι εξετάσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού διεξάγονται μια φορά το χρόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το οποίο έχει επιλεγεί ως ενιαίο εξεταστικό κέντρο, οι μετεγγραφές όμως γίνονται προς όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας με βάση τη δήλωση προτίμησης του υποψηφίου και τη βαθμολογία του.

Η αρμοδιότητα για την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση των μετεγγραφών ανήκει στη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού (ΚΕΕΜΕ) , η οποία εδρεύει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΚΕΕΜΕ - Κτίριο Διοίκησης - Πανεπιστημιούπολη - 540 06 Θεσσαλονίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 17.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ.) από 1 έως και 20 Νοεμβρίου, οι δε εξετάσεις διενεργούνται από 15 έως 23 Δεκεμβρίου , (άρθρο 1 της Β3/2274/1987 Υπουργικής Απόφασης, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1865/1989 Α' 210).

Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει και τα εξής δικαιολογητικά :

α, Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών (μαθήματα και βαθμοί) από ΑΕΙ του εξωτερικού από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων ή των δύο πρώτων ετών ή σε ίσο αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του φοιτητή. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι επικυρωμένο σύμφωνα με τις κατά περιπτώση ισχύουσες διακρατικές συμφωνιες ( π.χ. Συμφωνία της Χάγης ) και και μεταφρασμένο από τις κατα νόμο αρμόδιες αρχές.

β. Βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ για το ομοταγές του Ιδρύματος. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται εφόσον το ΑΕΙ προέλευσης δεν αναφέρεται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, που έχει εκδοθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ (Λεωφόρος Μεσογείων 223 - Τ.Κ. 115 25 Αθήνα - Τηλέφωνα 67.56.362 - 368 - 464 - 494 FAX 67.56.709).

γ. Ειδικά οι φοιτητές ΑΕΙ Γαλλίας, Μ. Βρετανίας και ΗΠΑ των κλάδων Φιλολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νομικής και Πολυτεχνικών Σχολών , για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να υποβάλλουν και βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ότι όλες οι σπουδές που απαιτούνται για μετεγγραφή, πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. Η σχετική αίτηση στο ΔΙΚΑΤΣΑ πρέπει να έχει υποβληθεί ένα
τουλάχιστο μήνα πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για μετεγγραφή.

δ. Δύο (2) φωτογραφίες.

ε. Δήλωση προτίμησης τμημάτων για μετεγγραφή , η οποία συμπληρώνεται σε ειδικό μηχανογραφικό δελτίο, που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά την υποβολή της αίτησης.

στ. Προκειμένου για πολύτεκνους φοιτητές ή τέκνα πολυτέκνων βεβαίωση της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 22 - Τ.Κ. 105 53 Αθήνα - Τηλέφωνα 32.32.513 ή 2.43.408).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Στην πράξη εξουσιοδότησης πρέπει να αναφέρεται και η σειρά προτίμησης του υποψηφιου με την οποία επιθυμεί να συμπληρωθεί το μηχανογραφικό του δελτίο.

Στην περίπτωση επιτυχίας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους για εγγραφή καθορίζονται από το τμήμα υποδοχής.

ΕΙΔΙΚΑ οι εξετάσεις για μετεγγραφή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Αθηνών) και στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διενεργούνται από τις Σχολές αυτές, αντίστοιχα , οι οποίες και καθορίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , το χρόνο διενέργειας των μετεγγραφών και τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων για μετεγγραφή.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ


Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από μηδέν μέχρι δέκα (0-10) για κάθε εξεταστή . Βαθμός του μαθήματος είναι το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο εξεταστών. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα των βαθμών όλων των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάτω από δέκα (10) μονάδες σε δύο από τα τρία μαθήματα ή κάτω από πέντε (5) μονάδες σε ένα από τα τρια μαθήματα, σε κλίμακα (1-20).

Η μετεγγραφή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό και σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης, που έχει υποβάλλει ο υποψήφιος. Οι υποψήφιοι οι οποίοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο μετεγγραφόμενο στο Τμήμα υποδοχής μετεγγράφονται ως υπεράριθμοι.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση ή επίδειξη σε οποιονδήποτε των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

Στην Γραμματεία της ΚΕΕΜΕ κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες :

1) 10.00 π.μ.-12.00 μεσημβρινή στα τηλέφωνα: 0310-995247-8, FAX : 0310-995249.
2) 12.00 μεσημβρινή - 13.00 μ.μ. στο γραφείο 403 , 4ος όροφος
Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη
540.06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
( από 30/7/2001 έως 17/8/2001 το Α.Π.Θ. θα παραμείνει κλειστό )

Στο γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών του ΥΠΕΠΘ (Ερμού 15 - 1ος όροφος - 101 γραφείο) κάθε εργάσιμη ημέρα
και ώρες 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ. ή στα τηλέφωνα 010,32.30.861-4, 010,32.54.221, 010.32.52.001

Στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠΕΠΘ (Μητροπόλεως 15 - 5ος όροφος - 514 γραφείο) ή στο τηλέφωνο
010. 32.28.011 κάθε εργάσιμη ημέρα από 12.00 μεσημβρινή - 14.00 μ.μ.

ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

1.Τέκνα παλλινοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ., τα οποία έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή, είναι φοιτητές ισότιμων και ομοταγών ΑΕΙ του εξωτερικού και μετοίκησαν στην Ελλάδα, μπορούν να μετεγγράφονται στα οικεία Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, χωρίς εξετάσεις , εφόσον έχουν εγγραφεί σε ΑΕΙ του εξωτερικού, πριν μετοικήσουν στην Ελλάδα και έχουν επιτύχει στο σύνολο των μαθημάτων τουλάχιστον του πρώτου
έτους σπουδών του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του Ατομικού Προγράμματος Σπουδών του φοιτητή στο ΑΕΙ προέλευσης

2.Οι μετεγγραφές επιτρέπονται:
α) Στο 3ο και 5ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.
β) Στο 3ο, 5ο και 7ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη και
γ) Στο 3ο, 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

3. Το ποσοστό των μετεγγραφομένων ορίζεται σε 10% επί του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος που ζητείται η μετεγγραφή στο Τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται κάθε χρόνο με
απόφαση του Τμήματος υποδοχής στα ανωτέρω εξάμηνα, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων για μετεγγραφή

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο ποσοστό, ως κριτήριο για τις μετεγγραφές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος (μ.ο.) της συνολικής βαθμολογίας που έχουν λάβει οι υποψήφιοι
κατά τα προηγούμενα έτη σπουδών ή του ατομικού προγράμματος σπουδών στο ΑΕΙ προέλευσης.

5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα ως άνω, των υποψηφίων , αυτοί μετεγγράφονται ως υπεράριθμοι.

Η αίτηση και τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από 1 έως 15 Νοεμβρίου:
α) Βεβαίωση του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) για το ομοταγές του ΑΕΙ και του ισοτίμου του πτυχίου του τμήματος ή της Σχολής προέλευσης, εφ' όσον δεν συμπεριλαμβάνεται στο κατάλογο των Αναγνωρισμένων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής
που εκδίδεται από το ανωτέρω Κέντρο.
β) Βεβαίωση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης για την επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
γ) Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών (μαθήματα και βαθμοί) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει διαγραφεί από το Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης.
δ) Βεβαίωση από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, από την οποία να προκύπτει η Ελληνική καταγωγή του αιτούντος στην περίπτωση που δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα.

6.Η περαιτέρω μετεγγραφή αυτών σε άλλο ΑΕΙ δεν επιτρέπεται.

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

Α) Στο γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών του ΥΠΕΠΘ (Ερμού 15 - 1ος όροφος - 101 γραφείο) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ. ή στα τηλέφωνα 010.32.30.861-4, 010.32.54.221, 010.32.52.001.
Β) Στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΥΠΕΠΘ (Μητροπόλεως 15 - 5ος όροφος - 514 γραφείο) ή στο τηλ.32.28.011 κάθε εργάσιμη ημέρα από 12.00 - 14.00 μ.μ.
Γ) Στην Πρυτανεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δημοκρίτου 17 Κομοτηνή τηλ. 05310/39000)