ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
Bρυξέλλεs, 15.07 .2002
Α.Π.:Φ. 520/67 / ΑΣ 904

θΕΜΑ: «Εθνικό Κτηματολόγιο»

Σας στέλνουμε, συνημμένως, για ενημέρωση σας επιστολή του Διευθυντού Διοίκησης του Κτηματολογίου Α.Ε. προς τον υπογράφοντα μετά των προσηρτημένων αναλυτικών πινάκων, σχετικό με την πορεία του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου.

Επισημαίνω την παρ. 2 της παραπάνω επιστολής στην οποία αναφέρονται η διαδικασία, καθως και η προθεσμία υποβολής προσφυγων η ενστάσεων από τους έχοντες έννομο συμφέρον .

Παρακαλω για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των παραπάνω εντύπων στην Ομογενεια.

Με τιμή,

Νικόλαος Παν . Κοτροκόης
Σύμβουλος Πρεσβείας Α ,
ΚTΉΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Α.Π.: 0211365 Χολαργός, 09/07/2002
Πληροφορίες: Κ. Κουδούνα Αθηνά

Προς; ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στις Βρυξέλλες του Βελγίου

Σε προσοχή: κ. Γενικού Προξένου

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, με σκοπό την ενημέρωσή σας για την πορεία του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου, και κατ' επέκταση την ενημέρωση των ομογενών μας, που ζουν μόνιμα στις Βρυξέλλες.
Βάσει αυτών σας γνωρίζουμε ότι:

1. Στους Δήμους και στις Κοινότητες, που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Νο 1, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές και πραγματοποιείται η Β ' Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων , όπως αυτά προέκυψαν μετά τις αναγκαίες κατά νόμο αναμορφώσεις.

2. Προσωρινά Κτηματολογικά διαγράμματα και οι Προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες αναρτώνται στα αντίστοιχα Γραφεία Κτηματογράφησης (επισυνάπτονται δ/νσεις, ωράρια λειτουργίας, τηλέφωνα κ.τ.λ. στον Πίνακα Νο 1) και στα οικεία δημοτικά ή κοινοτικά καταστήματα.
Οι πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένοι επί δύο (2) μήνες, με ημερομηνία έναρξης, αυτή που εμφανίζεται στον εmσυναπτόμενο πίνακα Νο 1 για κάθε Δήμο ή Κοινότητα. Στα πλαίσια αυτά, οι έχοντες έννομο συμφέρον, μπορούν μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την αναγραφόμενη στον επισυναπτόμενο πίνακα για κάθε Δήμο ή Κοινότητα ημερομηνία για τη γενόμενη ανάρτηση, να ασκήσουν προσφυγή, ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Εmτροπής ή ένσταση κατά των εγγραφών των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων της Β' Ανάρτησης. Η προσφυγή ή η ένσταση υποβάλλεται στα γραφεία που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα Νο 1.
3. Τέλος, ο εmσυναπτόμενος πίνακας Νο 2, περιέχει τις υπόλοιπες περιοχές και την εξέλιξη του έργου σε κάθε μία αναλυτικά.

Για κάθε εmπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία, σχετικά με το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου, μπορείτε να απευθύνεστε:

Σας ευχαριστούμε και σας στέλνουμε τους πατριωτικούς μας χαιρετισμούς.

Χ. Κοσσυβάκης

Διευθυντής Διοικητικού

Συνηιι.: πίνακας Νο 1 και πίνακας Νο 2

Κοινοποίηση:ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στο ΒΕΛΓΙO (Βρυξέλλες)

Σημείωση Ελλ. Κοινότητας :

Επειδή οι συννημένοι πίνακες με διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ είναι αρκετά φύλλα, και ο διαθέσιμος χώρος του provider περιορισμένος, παρακαλούνται τα μελη μας που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, είτε να πάνε στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, είτε να επικοινωνούν με τον υπάλληλο στο 071-477081 για παροχή περαιτέρω επεξηγήσεων.