ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ BPYΞEΛΛΩΝ

Βρυξέλλες, 29.03.2002

Α.Π.: Φ.1005/6/ΑΣ 464

ΘΕMA: «Ανασύνταξη εκλογικών καταλόγων»

Σας στέλνουμε, συνημμένως, την μόλις ληφθείσα υπ' αριθ. 12734/26.3.2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων και παρακαλούμε για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίησή της στην Ομογένεια δεδομένου ότι προσεχείς Δημοτικές, Κοινοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές της 13ης Οκτωβρίου 2002 θα διενεργηθούν με τους νέους εκλογικούς καταλόγους.

Επισημαίνουμε ότι οι κυριώτερες καινοτομίες του νέου συστήματος είναι ότι εκλογείς θα ασκούν πλέον το εκλογικό τους δικαίωμα στο Δήμο όπου έχουν την οικογενειακή τους μερίδα, δηλαδή εκεί όπου είναι δημότες και ότι οι νέοι εκλογείς, όσοι δηλαδή συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, θα εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς σχετική αίτησή τους (όπως γινόταν με τους ισχύοντες σήμερα εκλογικούς καταλόγους).

Επίσης, μετά την οριστικοποίηση των νέων εκλογικών καταλόγων , καταργούνται τα εκλογικά βιβλιάρια και η ψηφοφορία θα πραγματοποιείται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εκλογέα ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητάς του (διαβατήριο, κλπ.).

Τέλος, ο κάθε εκλογέας θα φέρει ειδικό εκλογικό αριθμό ο οποίος θα είναι μοναδικός, θα παραμένει ο ίδιος δια βίου και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες.

Με τιμή,

Ο Γενικός πρόξενος

Νικολαός Παν . Κοτροκόης
Σύμβουλος Πρεσβείας ΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

26 Μαρτίου 20Ο2

Αριθμ. Πρωτ.: 12734

Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Π. Σπανορρήγα Τηλέφωνο:010-3234758

Εγκύκλιος: 4

ΘΕΜΑ: «Ανασύνταξη εκλογικών καταλόγων»

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εκλογικών διαδικασιών και σε εφαρμογή του Ν. 2623/98 «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικης διαδικασίας και άλλων διατάξεις» (ΦΕΚ 139 Α ) οι εκλογικοί κατάλογοι ανασυντάσσονται με βάση τα δημοτολόγια.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε νε ενημερώσετε τους Έλληνες που κατοικούν στην περιφέρειά σας τα εξής:

α) Το γεγονός ότι οι εκλογικοί κατάλογοι ανασυντάσσονται με βάση τα δημοτολόγια σημαίνει ότι στο εξής θα ψηφίζουμε στο Δήμο όπου έχουμε την οικογενειακή μας μερίδα, δηλαδή εκεί όπου είμαστε δημότες.
'Ετσι, δεν θα παρατηρείται πλέον το φαινόμενο σε άλλο δήμο να είναι κάποιος γραμμένος στα δημοτολόγια και σε άλλον να ψηφίζει.

β) Βεβαίως, σε περίπτωση που εκλογέας επιθυμεί να ψηφίζει σε άλλο δήμο ή κοινότητα από αυτόν που είναι γραμμένος σήμερα, έχει τη δυνατότητα να μεταδημοτεύσει εκεί, εφ' όσον πληροί τις προϋποθέσεις μεταδημότευσης (διετή παραμονή σε αυτό το δήμο, καταγωγή από το δήμο κλπ.).

Eιδικά κατά την πρώτη φορά εφαρμογής των ανωτέρω, οι πολίτες που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν σε άλλο δήμο ή κοινότητα προκειμένου να ψηφίζουν εκεί, θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, εφ' όσον υποβάλλουν τη σχετική αίτησή τους για μεταδημότευση μέχρι 30.6.2002.

Αν η αίτηση για μεταδημότευση υποβληθεί μετά την ανωτέρω προθεσμία ο εκλογέας θα ψηφίσει εκεί που ψήφιζε και η μεταβολή στους εκλογικούς καταλόγους θα συντελεσθεί μετά τις εκλογές

γ) Οι νέοι εκλογείς, όσοι δηλαδή συμπληρώνουν το 18° έτος της ηλικίας τους, θα εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους αυτεπάγγελτα, χωρίς δηλαδή σχετική αίτησή τους (όπως γινόταν με τους ισχύοντες σήμερα εκλογικούς καταλόγους), αφού. κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, οι Ο.Τ.Α. τής χώρας είναι υποχρεωμένοι να στέλνουν στο Υπουργείο κατάσταση με τους νέους εκλογείς, δηλαδή αυτούς που είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια και μέσα στο ίδιο έτος θα συ μπληρώσουν τα δεκαοχτώ τους χρόνια.

δ) Οι εκλογικοί κατάλογοι είναι πλέον ενιαίοι, για άνδρες και γυναικες. Καταργούνται οι εκλογικές ενορίες και οι εκλογείς εντάσσονται σε εκλογικά διαμερίσματα με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή δηλώθηκε από τους ίδιους ή προκύπτει από τα στοιχεία του αρχείου του Δήμου ή της Κοινότητας.
Κάθε εκλογικό διαμέρισμα έχει από 5.000 έως 15.000 εκλογείς.
Στους Δήμους ή τις Κοινότητες που προέρχονται από συνένωση σύμφωνα με το Ν. 2539/97 , οι νέοι εκλογιιcοί ιcατάλογοι συντάσσονται ανά πρώην Δήμο ή Κοινότητα.

ε) Σε κάθε εκλογέα αποδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την πρώτη επαφή του στους εκλογικούς καταλόγους ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός, ο οποίος είναι μοναδικός, παραμένει ο ίδιος δια βίου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες.

οτ) Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της πληρότητας των στοιχείων των νέων εκλογικών καταλόγων και της απόδοσης σε όλους τους εκλογείς του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού, οι νέοι εκλογικοί κατάλογοι, αφού υπογραφούν και σφραγιστούν από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου, θα καταστούν πλέον οριστικοί.

ζ) Μετά την οριστικοποίηση των νέων εκλογικών καταλόγων τα εκλογικά βιβλιάρια καταργούνται. Για το θέμα αυτό θα γίνει ειδική εξαγγελία προς το εκλογικό σώμα από το Υπουργείο μας.

η) Μετά την κατάργηση των εκλογικών βιβλιαρίαιν οι εκλογείς θα ψηφίζουν προσκομίζοντας στο εκλογικό .τμήμα την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο (διαβατήριο κλπ.).

θ) Οι προσεχείς Δημοτικές, Κοινοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές της 13ης Οκτωβρίου 2002, θα διενεργηθούν με τους νέους εκλογικούς καταλόγους και σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.

ι) Για την καλύτερη ενημέρωση των εκλογέων σχετικά με τα ανωτέρω, και μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής τους, το υπουργείο μας θα εκδόσει κάρτες, στις οποίες θα περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία εγγραφής κάθε εκλογέα στσυς εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας, το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο έχει ενταχθεί με βάση την κατοικία του και τον Ειδικό Εκλογικό του Αριθμό.

Τις κάρτες αυτές, οι οποίες θα είναι έτοιμες περίπου ως την 15η Μαίου 2002, θα κληθούν οι εκ:λογείς να τις παραλάβουν από τους οικείους 0.Τ.Α. από 1 έως 30 Ιουνίου. Ο τόπος και ο τρόπος παράδοσης των καρτών στους εκλογείς θα καθοριστεί από τους ίδιους τους 0.Τ.Α. κατά τρόπο λειτουργικό, ώστε να μη δημιουργεί ταλαιπωρία στους πολίτες.

ια) Για όλα τα ανωτέρω, το Υπουργείο θα ενημερώνει στα διάφορα στάδια τους πολίτες, μέσω των ΜΜΕ και ενημερωτικών φυλλαδίων, προκειμένου να γνωρίζουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί καθώς και τον τόπο και τη διαδικασία της ψηφοφορίας,

Υστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους 'Ελληνες υπηκόους κατοικους της περιφερειας σας για τα ανωτερω, επισημαινοντας τους ότι πρέπει να απευθυνθούν στους Δήμους ή τις Κοινότητες που είναι γραμμένοι., προκειμένου να ενημερωθούν για την ορθή εγγραφή τους, το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο είναι γραμμένοι οι ίδιοι και οι οικογένειες τους και στο οποίο θα ψηφίζουν, καθώς και τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Για το χρόνο παραλαβής της κ:άρτας από τους οικείους 0. Τ.Α., θα σας ενημερώσουμ.ε σχετικά ώστε να πληροφορήσετε τους εκεί εκλογείς.