ΧΙΧ. ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

( Για άτομα που έχουν ελληνική καταγωγή αλλά δεν αποδεικνύεται η ιθαγένεια τους, είτε γιατί είναι τέκνα που προήλθαν από πολιτικό γάμο Ελληνα πολίτη με αλλοδαπή την περίοδο που δεν αναγνωρόζονταν ο πολιτικός γάμος στην Ελλαδαμ είτε γιατί είναι τέκνα Ελληνίδας με αλλοδαπό την περίοδο που η σύζυγος έπαιρνε υποχρεωτικά την ιθαγένεια του αλλοδαπού συζύγου της χάνοντας την δική της, είτε πρόκειται για Ελληνίδα η οποία έχασε την ιθαγένεια της λόγω γάμου με αλλοδαπό. )

Η ελληνική ιθαγένεια αποδεικνύεται αποκλειστικά με την εγγραφή του ατόμου στα δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας στην Ελλάδα. Αν ένα άτομο δεν είναι εγγεγραμμένο σε δημοτολόγια στην Ελλάδα για έναν από όλους τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να τακτοποιηθεί δημοτολογικά, πρέπει να καταθέσει στο Γενικό προξενείο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Εντυπο αίτησης πολιτογράφησης (0 ενδιαφερόμενος το προμηθεύεται από το Γενικό προξενείο).
2. Δήλωση πολιτογράφησης με δύο μάρτυρες που έχουν εν ισχύι ελληνικά διαβατήρια ή ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες (το έντυπο της δήλωσης διατίθεται και συμπληρώνεται στο Γενικό προξενείο). Σημειώνεται ότι οι μάρτυρες δεν πρέπει να έχουν καμμία συγγένεια μεταξύ τους ούτε και με τον αιτούντα την ελληνική ιθαγένεια.
3. Αλλοδαπό διαβατήριο ή ταυτότητα (το φωτο/φο του οποίου θα επικυρωθεί στο Γενικό προςενείο).
4. Πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερομένου (αν το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από αλλοδαπή Αρχή πρέπει να προσκομισθεί μεταφρασμένο επίσημα στα ελληνικά ).
5. Πιστοποιητικό κατοικίας και οικογενειακής Kατάστασης του ενδιαφερομένου από τον αλλοδαπό Δήμο μόνιμης κατοικίας του.
6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ενδιαφερομένου από τις αρμόδιες Αρχες του τόπου μόνιμης κατοικίας του , επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.
7 . Κάθε στοιχείο (ακόμα και σε φωτο/φα, επίσημα μεταφρασμένα) που αποδεικύει την ελληνική καταγωγή του ενδιαφερομένου .
8. παλαιότερα πιστοποιητικά (ακόμα και σε φωτο/φα) εγγραφής του ενδιαφερομένου ή μελών της οικογένειάς του σε ελληνικά δημοτόλογια.

XX. Πολιτογράφηση ατόμων ελληνικής καταγωγής που έχασαν την ελληνική τους ιθαγένεια, ως πρόσφυγες στα πρώην ανατολικά κράτη, κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.

Οσα άτομα ανήκουν σ' αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει εκτός όλων όσων περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, να συμπληρώσουν στο Γενικό Προξενείο και ένα «Δελτίο Ατομικών Στοιχείων» {το έντυπο αυτό διατίθεται από το Γενικό Προξενείο).