ΧΙV. Απαιτουμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Certificat de Coutume.
(αφορά όσους εηιθυμούν να τελεσουν πολιτικό γάμο σε βελγικό Δήμο)

1. Ελληνικά Διαβατήρια.
2. Αδειες γάμου από το Δήμο ή την Κοινότητα των ενδιαφερομενων, στην Ελλάδα.

Προκειμένου να ζητηθούν οι άδειες γάμου από την Ελλάδα, πρέπει οι μελλόνυμφοι να καταθέσουν προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στον Δήμο ή Κοινότητα που είναι εγγεγραμένοι στην Ελλάδα, τα εξής δικαιολογητικά :

α) Ληξιαρχική πράξη γεννησης:
(Αν οι μελλόνυμφοι εχουν γεννηθεί στο Βελγιο και η γεννησή τους εχει δηλωθεί σε κάποιο από τα τότε λειτουργούντα ελληνικά Προξενεία, μπορούν να προμηθευθούν τη ληξιαρχική πράξη γεννησής τους από Γενικό Προξενείο Βρυξελλών)
β) Αίτηση προς τον Δήμο στον οποίο είναι εγεγραμμένοι στην Ελλάδα με την οποία ζητούν την έκδοση των αδειών Γάμου :
(Το εντυπο της αίτησης θα το προμηθευθούν από το Γενικό προξενείο Βρυξελλών.)
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86 με την οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν κωλύματα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, για το γάμο τους :
(Το εντυπο και το κείμενο της υπεύθυνης δηλώσεως τα προμηθεύονται από το Γενικό Προξενείο Βρυξελλών.)
δ) Αγγελία γάμοu σε μία ελληνική εφημερίδα
(Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο στην Ελλάδα για να καταθεσουν τα δικαιολογητικά και να παραλάβουν τις άδειες γάμου, τότε μπορούν να εξουσιοδοτήσουν ενα τρίτο άτομο να ενεργήσει για λογαριασμό τους. Το εντυπο της εξoυσιoδότησης θα το προμηθευθούν από Γενικό Προξενειο Βρυξελλών.)

Απαραίτητη προυπόθεση για τη σύνταξη όλων των παραπάνω εγγράφων είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων με τα διαβατήρια τους ή τα ελληνικά Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων τους στο Γενικό Προξενείο.

XV. Απαιτουμενα δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικού Γάμου στο Ιενικό προξενείο Βρυξελλών

Αν οι μελλόνυμφοι δεν είναι εγγεγραμμένοι ως κάτοικοι σε κάποιο βελγικό Δήμο, τότε μπορούν, αν το επιθυμούν, να τελέσουν τον πολιτικό γάμο τους στο Γενικό προξενείο, προσκομίζοντας:

1. Ελληνικά Διαβατήρια ή Δελτία Αστυνομικής Tαυτότητας.
2. Αδειες γάμου από την Ελλάδα.
3. Εφημερίδα στην οποία έχει γίνει η δημοσίευση του μελλοντικού γάμου τους (ολόκληρο το έντυπο της εφημερίδας).

Μία μέρα πριν από το γάμο τους οι μελλόνυμφοι πρέπει να υπογράψουν ενώπιον του Γενικού Προξένου την πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Για την τέλεση του γάμου απαραίτητη είναι η παρουσία δύο μαρτύρων με τα εν ισχύι διαβατήρια τους ή τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, οι οποίοι δεν έχουν καμμία συγγένεια μεταξύ τους ή με τους μελλόνυμφους.