Ι. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη πληρεξουσίου

1. Διαβατήριο ή ελληνική αστυνομική ταυτότητα του εντολέα. Αν ο εντολέας είναι αλλοδαπός, η εθνική του ταυτότητα η το διαβατηριό του.
2. Στοιχεία εντολοδόχου (ονοματεπωνυμο, πατρωνυμο, αριθμό δελτίου αστυνομικης ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία και Αρχη εκδόσεως αυτού , διευθυνση κατοικίας) .
3. Ακριβές περιεχόμενο της εντολης (ένα υπόδειγμα του πληρεξουσίου από το δικηγόρο η το συμβολαιογράφο του ενδιαφερομένου).
4. Απαραίτητη είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέα για την υπογραφη.
5. Απαραίτητη είναι η παρουσία ορκωτού μεταφραστη (Traducteur juré) αν ο εντολέας είναι αλλοδαπός και δεν γνωρίζει την ελληνική γλωσσα.

Σημειώνεται ότι τα πληρεξούσια συντάσσονται μόνο κατόπιν ραντεβού. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν πρώτα με το Γενικό Προξενείο, στα εξής τηλέφωνα : 02/646 55 51 ή 02/646 55 35.