ΧΙΙI. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας ( certificat de nationalité ).

1. Ελληνικό Διαβατήριο ή Δελτίο ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας.

ΧΙΙΙ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά νια τον έκδοση πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας ( certificat d' individualité )

1. Ελληνικό Διαβατήριο ή Δελτίο ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Βελγική άδεια παραμονής (Permis de séjour).