ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

12 / 10 / 2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ι. Πληρεξουσια II. Ληξιαρχικά III-VI. Διαβατήρια VII. Εγγραφή στα προξενικά Μητρώα
VIII. Πιστοποιητικό για αγορά ακινήτου στην Ελλάδα ΙΧ. Απαλλαγή φόρων λογαριασμών συναλλάγματος
Χ. Μετοικεσία ΧΙ. Στρατολογικά θέματα ΧΙΙ. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας ΧΙΙΙ. Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας XIV-XV. Γάμοι XVI-XVIII. Διαθήκες ΧΙΧ-ΧΧ. Πολιτογράφηση