ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα φιλοξεvίαs Ελληνοπαίδων της Διασποράς σε Kατασκηvώσειs της ΓΓΑΕ για το έτοs 2002

Σας στέλνουμε, συνημμένως, για ενημέρωσή σας, την υπό αριθ: 902/06.03.2002 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού με τα προσηρτημένα έντυπα σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής νέων ομογενών στο Πρόγραμμα φιλοξενίας Ελληνοπαίδων της Διασποράς σε κατασκηνώσεις της ΓΓΑΕ για το έroς 2002. Επισημαίνουμε ότι για το Βέλγιο έχει προγραμματισθεί η συμμετoχή 15 παιδιών για τη Β' κατασκηνωτική περίοδο από 01.08.2002 έωs 20.08.2002 στην κατασκήνωση της Γ.Γ.Α.Ε. στην ΕΠΑΝΩΜΗ Θεσσαλονίκης.

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο Γενικό Προξενείο ορίζεται η Παρασκευή 12 Απριλίου 2002.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινότητα