ΙΙΙ. Απαιτουμενα δικαιολογnτικά για Ανανέωση Διαβατnρίου.

1. Το υπαρχον διαβατήριο και η άδεια παραμονής (Permis de séjour) .
2. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατόστασης (Τύπου Β') ή απολυτήριο στρατού , για τους άρρενες που έχουν γεννηθεί μετά το έτος 1959 .
3. Αίτηση ανανέωσης διαβατηρίου η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η συγκατάθεση και των δύο γονέων για το διαβατnριο ανηλικου τέκνου, ή η δικαστική απόφαση κnδεμονίας σε περίπτωσn διαζυγιου .


IV . Αnαιτούμεvα δικαιολογnτικά για εκδοση Διαβατnρίου.

1. Δελτίο ελληνικης αστυνομικης ταυτοτητας η προσφατο πιστοποιητικο δημοτολογιου από την Ελλάδα, αν τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου έχουν αλλάςει.
2. παλαιό Διαβατήριο.
3. Αδεια παραμονής (Permis de séjour).
4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (Τύπου Β'} ή απολυτήριο στρατού , για τους άρρενες που έχουν γεννηθεΙ μετά το έτος 1959 .
5. Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφΙες ταυτότητας.
6. Αίτηση έκδοσης διαβατηρΙου η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο .
7 . Απαραίτητο είναι να συμπληρωθεί στην αίτηση το ύψος και το χρώμα ματιών του ενδιαφερομένου .

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η συγκατάθεση και των δύο γονέων για το διαβατnριο ανηλικου τέκνου, ή η δικαστική απόφαση κnδεμονίας σε περίπτωσn διαζυγιου .

V . Απαιτούμεvα δικαιολογητικά για τnv έκδοση διαβατηρίου λόγω απώλειας

1. 'Ολα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.
2. 'Εγγραφη δήλωση απώλειας διαβατηρίου στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου .
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν . 1599 / 1986 σχετικά με τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο απώλειας του διαβατηρίου. Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης ο ενδιαφερόμενος το προμηθεύεται από το Γενικό προξενείο.


VI. Απαιτουμενα δικαιολογητικά για την έκδοση προσωρινού διαβατηρίου (ισχύει μόνο για επιστροφή στην Ελλάδα)

1. Δηλωση απώλειας διαβατηρίου, στο πλησιέστερο αστυνομικό τμημα της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου η στον τόπο απώλειας του διαβατηρίου.
2. Υπεύθυνη Δηλωση του Ν. 1599/ 1986 σχετικά με τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο απώλειας του διαβατηρίου.
3. Στοιχεία στρατολογικης κατάστασης για τους άρρενες που γεννηθηκαν μετά από το έτος 1959.
4. Ενα ελληνικό δημόσιο έγγραφο, με φωτογραφία (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, εκλογικό βιβλιάριο, δίπλωμα οδήγησης) από το οποίο θα προκύπτει η ταυτότητα και η ελληνική ιθαγένεια του ενδιαφερομένου.
5. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να προσκομίσει το παραπάνω στοιχείο, αρκεί η παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες ή τα ελληνικά τους διαβατήρια, οι οποίοι θα βεβαιώσουν την ταυτότητα και την ιθαγένεια του ενδιαφερομένου, βάσει Υπεύθυνης Δήλωσής τους .
6. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας.