ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΒΡΥΞΕλλΩΝ

Βρυξέλλες, 29.04.2002

Α.Π.:Φ. 520/44/ΑΣ 601

θΕΜΑ: 'Νέα προξενική διατίμηση'

Εν όψει της επικείμενης εισαγωγής από 1ης Μαίου 2002 της νέας προξενικής διατίμησης σε Ευρώ, σας στέλνουμε, συνημμένως, κατάσταση που περιέχει τα τέλη που θα πρέπει να καταβόλλονται εφεξής από τους . ενδιαφερομένους για τις κυριότερες και συνηθέστερες Προξένικες πράξεις.
Επισημαίνουμε ότι με βάση τη νέα διατίμηση θα υπάρχει πλέον πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ της αναγραφόμενης αξίας των ενσήμων των προξενικών πράξεων (σε Ευρώ και όχι σε μεταλλικές δραχμές) και των καταβαλλομένων τελων.


Παρακαλούμε για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της εν λόγω προκήρυξης στην Ομογένεια.

Με εξαιρετική τιμή,

O Γενικός Πρόξενος

Νικόλαος Παν. Κοτροκόης


 

Προξενική πράξη
Ευρώ
 
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
α) Μετοικεσίας
15 €
β) Μη ύπαρξης κωλύματος προς σύναψη γάμου
5 €
γ) Για απαλλαγή διπλής φορολογίας
5 €
δ) Εγγυτέρων συγγενών
5 €
ε) Μονίμου διαμονής
10 €
στ) Πρακτικό ορκοδοσίας δημοσίου υπαλλήλου
5 €

ζ) Αντίγραφο ή απόσπασμα πράξεως, που εκδίδεται μετά από αίτηση ιδιώτη και εφόσον το πρωτότυπο δεν απαλλάσσετται από τέλη

5 €
η) Αίτηση πολιτογράφησης
5 €
θ) Πρακτικά ορκωμοσίας γενικώς
15 €

ι) Αιτήσεις, αναφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, προς τις Προξενικές Αρχες

Ατελώς

ια) Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πάσης φύσεως, αντίγραφα και αποσπάσματα εγγράφων, που εκδίδονται προς το συμφέρον ιδιωτών, εκτός των όσων ρητως αναφέρονται στο παρόν Διάταγμα

Ατελώς
Α2. Επικυρώσεις - Θεωρήσεις εγγράφων

α) Επικύρωση υπογραφής 'Ελληνα πολίτη

10 €
β) Επικύρωση υπογραφής σε απόδειξη λήψης σύνταξης
Ατελώς
γ) Επικύρωση υπογραφής αλλοδαπής Αρχής ή ιδιώτη
20 €
δ) Επικύρωση μετάφρασης εξουσιοδοτημένου μονίμου υπαλλήλου έμμισθης Προξενικής Αρχης ή ιδιώτη επισημου μεταφραστη. Σε κάθε περίπτωση η επικύρωση αφορά στην υπογραφή του μεταφραστή
10 €
ε) Θεώρηση βεβαιώσεων ή αποδείξεων σχετικών με νοσηλία ασφαλισμένων του Δημοσίου ή άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης
Ατελώς
ζ) Θεώρηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων και επικυρώσεις; υπογραφών σε τίτλους σπουδών αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , που προορίζονται για στρατολογική χρήση
Ατελώς

η) Χαρτοσήμανση ειδικού δελτίου ταυτότητος ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του Ν. 2790/2000 - ΚΥΑ4864/8/8-γ'/17.7.2000

15 €
Eκδόσεις ελληνικών διαβατηρίων
α) 'Εκδοση ατομικού διαβατηρίου ισχύος 5 ετών
50 €
β) 'Εκδοση οικογεν. διαβατηρίου ισχύος 2 ετών
37.50 €
γ) 'Εκδοση ατομικού διαβατηρίου ισχύος 1 έτους
15 €
δ) Αξία βιβλιαρίου διαβατηρίου
4 €
ε) Ταξιδιωτικά έγγραφα περιορισμένης χρονικής και εδαφικής ισχύος, για επιστροφή των κατόχων τους στην Ελλάδα ή τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον δεν είναι εφικτή ή έγκαιρη έκδοση κανονικού διαβατηρίου.
Ατελώς
Β. ΛΗΞIΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

α) Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων, γάμου, θανάτου, προσθήκης ή μεταβολής ονοματος η επωνυμου

1 €

β) Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων γενικώς

1 €
Γ. ΔIΚΑΣTIKEΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ε1. Συμβολαιογραφικές πράξεις
α) Σύνταξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας
75 €
β) Σύνταξη πληρεξουσίου (Διορισμός, ανάκληση). Το φύλλο
50 €

γ) Αντίγραφα Πληρεξουσίων και λοιπών συμβολαιογραφικών πράξεων / φύλλο

5 €
δ) Πληρεξούσιο προς είσπραξη μισθού, σύνταξης, νοσηλίων, αποζημίωσης και δήλωσης ληξιαρχικού γεγονότος. / φύλλο
5 €
ε) Πράξη διαζυγίου, υιοθεσίας, αναγνώρισης εκτός γάμου
20 €
Α4 Θεωρήσεις αλλοδαπών διαβατηρίων
α) Θεώρηση εισόδου (Ε.Α.Θ.Ε. vignettes)
1 €
β) Διέλευση (μίας, δύο ή περισσοτέρων εισόδων)
10 €
γ) Παραμονή βραχυτάτης διάρκειας (έως 30 ημέρες)
15-25 €
δ) Παραμονή βραχείας διάρκειας (έως 90 ημέρες) μετά από τη 2η είσοδο, σε περίπτωση πολλών εισόδων
30+5 €
ε) Πολλαπλές είσοδοι, διάρκεια ισχύος έως 1 έτος
50 €

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/05/2002