Χ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας (ατελούς εισαγωγής αυτοκινήτου)

1. Βεβαίωση μόνιμης σχέσης εργασίας, πέραν τηs διετίας, από τον εργοδότη του ενδιαφερομένου ή βεβαίωση από το chambre de commerce του Βελγίου για τoυς επιχειρηματίεs ή αντίστοιχη βεβαίωση αρμοδίου επιμελητηρίου για τoυς ελεύθερουs επαγγελματίεs. Σε όλεs τις περιπτώσεις πρέπει να πιστοποιείται η σχέση εργασίας πέραν τηs διετίας.
2. Βεβαίωση από την contribution του Βελγίου για τα επίσημα χρόνια φορολογούμενης εργασίας η τα εκκαθαριστικά σημειωματα της εφορίας (extraits de rôle) για δύο τουλάχιστον χρόνια.
3. Βεβαίωση εγγραφης σε ασφαλιστικό φορέα (mutuelle) του Βελγίου, πέραν της διετίας.
4. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς η ενοικιάσεως κατοικίας στο Βέλγιο.
5. Αποδεικτικά συναλλαγων στο όνομα του ενδιαφερομένου (λογαριασμοί ηλεκτρικού , τηλεφωνου , πιστοποιητικά σπουδων τέκνων κ.τ.λ. ) ΕΝΔΕIΚΤIΚΩΣ και μόνο !!!!
6. Διαβατηρια του ενδιαφερομένου και των μελων της οικογενείας του (τα ισχύοντα και τα παλαιά)
7 . Βελγικη άδεια παραμονης (permis de séjour) πενταετούς ισχύος.
8. Δίπλωμα οδηγησης του ενδιαφερομένου.
9. Αδεια κυκλοφορίας (carte grise) του αυτοκινήτου το οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει στην κατοχη του και να το κυκλοφορεί στο Βέλγιο, τουλάχιστον έξι μηνες και μία ημέρα πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας από το ελληνικό προξενείο.
10. Τιμολόγιο αγοράς αυτοκινητου. Αν το αυτοκίνητο είναι αγορασμένο ως μεταχειρισμένο, πρέπει να προσκομισθεί ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναγράφονται, υποχρεωτικως, τα πληρη στοιχεία του πωλητη (δηλ. ονοματεπωνυμο, πατρωνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφωνου) καθως επίσης και ένα επίσημο στοιχείο ταυτότητας του πωλητού (π.χ. Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατηριο).
11. Κάρτα τεχνικού ελέγχου (certificat de cοntrôle technique) αυτοκινητου, αν το αυτοκίνητο έχει ήδη περάσει τεχνικό έλεγχο.
12. Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καμμία οχέση εργασίας με το ελληνικό Δημόσιο ούτε να βρίσκεται υπό το καθεστως αδείας άνευ αποδοχων , ορισμένου η αορίστου χρόνου , ως υπάλληλος του ελληνικού Δημοσίου .
13. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός και δεν είναι παντρεμένος με Ελληνα ή Ελληνίδα, πρέπει να προσκομίσει στο Γενικό προξενείο Βρυξελλών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικων, και την άδεια παραμονης του στην Ελλάδα, 5ετούς ισχύος.
14. Διαγραφή από το Βελγικό Δήμο ( certificat modèle 8 )

Σημειώνεται ότι η χρήση του δικαιώματος ατελούς εισαγωγής αυτοκινήτου λόγω μετοικεσίας, μπορεί να γίνει μιά μόνο φορά εφ'όρου ζωής και για ένα αυτοκivητo ανα οικονενεια.